Lista aktualności Lista aktualności

Szacowanie szkód łowieckich według nowych zasad

Zmiany w prawie łowieckim wprowadziły nowe zasady szacowania szkód łowieckich.

W związku z wejściem w życie USTAWY z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw Nadleśnictwo Złotów informuje, że zgodnie z wykładnią prawa od 1 kwietnia 2018 r. szacowanie szkód odbywa się na zasadach określonych w ww. ustawie oraz zgodnie z komunikatem Ministerstwa Środowiska szacowania mają być udokumentowane zgodnie ze wzorem protokołu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia).

Art. 46.

 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny; Kto szacuje szkody łowieckie?
2) przy wykonywaniu polowania.

 1. Szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest:

a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona,
b) przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,
c) przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla
    przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej
    gminy lub jednostki pomocniczej gminy;

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 1. Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, Do kogo kierować wnioski o szacowanie szkód łowieckich?właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:

1)    imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2)    wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3)    wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. Jakie dane muszą być zawarte we wniosku o szacowanie szkód?

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód, o których mowa w ust.
 2. Szacowanie szkody składa się z:

1)    oględzin;
2)    szacowania ostatecznego.

 1. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trak-cie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.
 2. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.

Art. 46a.

 1. Podczas oględzin ustala się:
  1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
  2) rodzaj, stan i jakość uprawy;
  3) obszar całej uprawy;
  4) szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona;
  5) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.
 2. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, Kto i jakie ma terminy na przeprowadzenie szacowania? o którym mowa w art. 46 ust. 3.
 3. O terminie dokonania oględzin, o którym mowa w ust. 2, przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.
 4. Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:
  1) imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach;
  2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin;
  3) dane podlegające ustaleniu podczas oględzin, o których mowa w ust. 1;
  4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
  5) czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.
 5. Członkowie zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2, mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach.
 6. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2. ;

Art. 46c.

 1. Podczas szacowania ostatecznego ustala się:
  1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
  2) rodzaj uprawy lub płodu rolnego;
  3) stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;
  4) obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;
  5) obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;
  6) procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
  7) plon z 1 ha;
  8) wysokość odszkodowania. Kiedy oględziny (szacowanie wstępne) a kiedy szacowanie końcowe?
 2. Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.
 3. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
 4. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 7, w ter-minie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.
 5. Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:
  1) imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym;
  2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego;
  3) dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego, o których mowa w ust. 1;
  4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
  5) czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym.
 6. Członkowie zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2, mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. Kto ma jakie prawa? W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach.
 7. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2.
 8. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego W jakim terminie i przez kogo dokonywana jest wypłata odszkodowania? w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Art. 46d.

 1. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5. Kto i gdzie może zwracać się z odwołaniem?
 2. W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dokonuje odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego. Oględzin lub szacowania ostatecznego dokonuje nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód lub jego przedstawiciel.
 3. Oględzin lub szacowania ostatecznego, o których mowa w ust. 2, dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, o którym mowa w ust. 1.
 4. W oględzinach lub szacowaniu ostatecznym, o których mowa w ust. 2, mają prawo brać udział członkowie zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2. Kto kogo informuje i w jakich terminach rozpatrywane jest odwołanie?
 5. Na pisemny wniosek członka zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2, w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym, o których mowa w ust. 2, może również brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej.
 6. O terminie oględzin lub szacowania ostatecznego nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawiadamia:
  1) członków zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2,
  2) jeżeli został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 5, przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby
      rolniczej – nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 7. Niestawiennictwo osób, o których mowa w ust. 6, nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania ostatecznego.
 8. Po zakończeniu oględzin lub szacowania ostatecznego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności dane określone w art. 46a ust. 4 lub art. 46c ust. 5 z wyłączeniem informacji o wysokości odszkodowania.
 9. W przypadku gdy został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 5, do protokołu załącza się opinię przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody izby rolniczej na temat oszacowania szkody.

Art. 46e.

 1. Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód ustala wysokość odszkodowania, w drodze decyzji, biorąc w szczególności pod uwagę ustalenia zawarte w protokołach, o których mowa w art. 46a ust. 4, art. 46c ust. 5 i art. 46d ust. 8. Opinia przedstawiciela izby rolniczej, o której mowa w art. 46d ust. 9, nie jest wiążąca. Kto i w jakim terminie wydaje decyzję administracyjną po złożonym odwołaniu?
 2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów, o których mowa w ust. 1, i jest ostateczna.
 3. Wypłata odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1. W jakim terminie powinno zostać uregulowane odszkodowanie po wydaniu decyzji administracyjnej?
 4. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, o której mowa w ust. 1, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.  Komu i w jakim terminie przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem w przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji administracyjnej?